profile
dinning ware
dinnerware
dinnerware
dinnerware
dinnerware
furniturefurniturefurniture
toys
toys
toystoys
toys
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic
plastic
toys
 

basket量杯
MC03 (1L) (130 x 180 x 120 mm)

basket微波爐 碗連蓋
MD02 (1L) (Dia.190 x 105 mm)

basket微波爐 有蓋二格飯盒
MD12 (180 x 150 x 60 mm)
MD13 (200 x 170 x 70 mm)

basket微波爐 有蓋三格盒
MD22 (245 x 185 x 50 mm)

basket微波爐 有耳鍋連蓋
MD31 (Dia.215  x 110 mm)

basket微波爐 食物盒
MD41 (0.4L) (185 x 115 x 45 mm)
MD42 (0.8L) (220 x 135 x 55 mm)
MD44 (2L) (295 x 195 x 70 mm)
MD45 (3.5L)(330 x 220 x 80 mm)

basket方盒
MD54 (1.4L) (205 x 150 x 70 mm)
MD56 (3L)
(255 x 180 x 100 mm)
MD57 (5L) (305 x 205 x 105 mm)
MD58 (7L) (345 x 235 x 115 mm)
MD59 (10L) (395 x 265 x 125 mm)
MD77 (16L) (395 x 265 x 190 mm)


basket密封盒
MD81 (1.3L) (130 x 90 x 190 mm)
MD82 (2.6L) (175 x 115 x 205 mm)
MD83 (4.8L) (210 x 145 x 220 mm)
MD84 (0.5L) (130 x 90 x 75 mm)
MD85 (1L) (175 x 110 x 90 mm)
MD86 (2L) (210 x 145 x 105 mm)

    basket
玻璃盒連蓋

圓形 (420 - 850ml)
正方形 (330 - 500ml)
長方形 (330 - 1700ml)
     
Address: 4/F, 20 Wing Hong St., Kowloon, Hong Kong. Tel:(852) 27412905 (852) 27428436 Fax: (852) 27860728 Email: sales@kcihk.com